Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara ke-11 (MUZAKARAH-11)

Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara ke-11 (MUZAKARAH-11)

Pasca Piawaian Syariah BNM: Antara Ideal dan Realiti.

Hotel Marriot-Putrajaya, 16-17 Mei 2017 – Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam Kewangan Islam (ISRA) telah berjaya menganjurkan Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara ke-11 (MUZAKARAH-11) dengan kerjasama Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia (AIBIM).

Tema muzakarah pada tahun ini adalah “Pasca Piawaian Syariah BNM: Antara Ideal dan Realiti”. Muzakarah-11 telah dirasmikan oleh Encik Shaik Abdul Rasheed Abdul Ghaffour, Timbalan Gabenor Bank Negara Malaysia (BNM). MCSN-10 ini berjaya menarik lebih daripada 200 perwakilan yang terdiri daripada ulama, ahli akademik, dan pengamal institusi kewangan Islam dari negara-negara di rantau ASEAN seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei dan Kemboja. Wakil-wakil Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia turut hadir. Secara keseluruhannya, lima (5) kertas kerja telah dibentangkan.

Hari pertama acara bermula dengan pembentangan resolusi MCSN-10 oleh Ustaz Burhanuddin Lukman (Malaysia) sebagai wakil negara penganjur muzakarah yang lepas. Sesi 1 bermula dengan pembentangan kertas kerja bertajuk “Bay ‘wa Salaf dari Perspektif Fiqhi” oleh Dr H. Oni Sahroni (Indonesia) dan Dr Shamsiah Mohamad (Malaysia).Kertas itu didiskusikan oleh Dr Hj. Noralizam Hj Ali Akbar (Brunei) dan Dr Zakariya Hama (Thailand). Sesi ini telah dipengerusikan oleh Ustaz Mohd Kamal Mokhtar (Singapura).

Sesi ke-2, diteruskan dengan pembentangan tiga kertas yang menumpukan pada isu “Bay’ wa Salaf dan Amalan Perbankan Islam dan Pasaran Modal Semasa”. Pembentang untuk sesi ini ialah Ustaz Munawwaruzzaman Mahmud (Malaysia), Ustaz Mohd Feqah Mohd Ngadil (Malaysia) dan Dr Md Nurdin Ngadimon (Malaysia). Pendiskusi untuk sesi ini Ustaz Mohd Zamerey Abdul Razak (Malaysia) dan Prof. Engku Rabiah Adawiah Engku Ali (Malaysia). Sesi ini telah dipengerusikan oleh Ustaz M. Nuzaihan Hamdan (Singapura).

Hari kedua bermula dengan pembentangan bertajuk “Pengenalan kepada Piawaian Syariah Bank Negara”yang memperincikan objektif, kepentingan dan proses penerbitan Standard Syariah BNM oleh Dr Suhaimi Mohd Yusof.

Sesi ke-3 merupakan dialog yang bertajuk “Penggunaan Musharakah dalam Produk Kewangan Islam”. Seramai empat orang ahli panel iaitu Bapak Cecep Maskanul Hakim (Indonesia), Dr Hamim Syahrum Ahmad Mokhtar (Malaysia), Ustaz Mohd Faiz Rahim (Malaysia) danPuan Mexdelina Hussein (Malaysia). Sesi ini telah dipengerusikan oleh Dr Mohammad Mahbubi Ali (Indonesia).

Sesi ke-4 merupakan dialog yang bertajuk “Isu dan Cabaran dalam Melaksanakan Musharakah dalam Kewangan Islam” yang dipengeruskian oleh Ustaz Abdul Rahman A. Shukor (Malaysia). Seramai empat orang ahli panel terlibat iaitu Prof. Madya. Dr. Aznan Hasan (Malaysia), Encik Wan Hefnie Haji Hamidon (Brunei), Dr Aida Othman (Malaysia)dan Encik Mohd Fikri Abd Ghapar (Malaysia).

Muzakarah 11 menyimpulkan dengan persembahan dan perbincangan mengenai Resolusi oleh jawatankuasa tugas, yang dipengerusikan oleh Dr Marjan Muhammad (Malaysia). Muzakarah 11 menggariskan bahawa skop konsep bay’ wa salafmerangkumi gabungan kontrak pinjaman dengan kontrak pertukaran seperti penjualan atau pajakan. Muzakarah 11 telah memutuskan bahawa gabunganbay’ wa salafdilarang jika:

  1. terdapat keadaan eksplisit dalam bentuk inter-conditionalityatau inter-contingencyantara penjualan / pajakandan kontrak pinjaman; dan
  2. tidak ada syarat yang eksplisit, tetapi amalan itu telah menjadi norma (‘urf) yang memberi manfaat kepada pemberi pinjaman (muqrid) sahaja.

Di samping itu, Muzakarah-11 mencadangkan penubuhan pasukan petugas untuk meneliti isu-isu dan cabaran yang dihadapi oleh institusi kewangan Islam dalam menawarkan produk berasaskan musharakah. Untuk Resolusi terperinci Muzakarah-11, sedangkan beberapa metodologi lain perlu penyelidikan lanjut.

X